ARCHETYPE GROUP - Burabay Resort

BURABAY RESORT

Location
Shchuchinsk, Kazakhstan
Facility
Size
35,000 m²