High-tech

Ehab Haj-Qasem

Global Leader - Data Centers